Regulamin Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania nagrody „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.
 2. Celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości i kreatywności gospodarczej w środowisku przedsiębiorców i działaczy samorządów terytorialnych, jako podstawowego warunku dynamicznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
 3. Organizator Konkursu Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy będzie współpracowała z Partnerami Konkursu po wcześniejszym podpisaniu stosownych porozumień.
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. W konkursie mogą uczestniczyć:
  1. przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Dolnego Śląska,
  2. jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Dolnego Śląska,
  3. instytucje, organizacje wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość oraz przedsiębiorstwa akademickie działające na Dolnym Śląsku.
 2. Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać swe uczestnictwo w konkursie samodzielnie bądź też mogą zostać wytypowani przez:
  1. członków Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
  2. zarządy oddziałów terenowych ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy,
  3. członków Partnerów Konkursu,
  4. zarządy stowarzyszeń, izb związków, klubów i innych organizacji skupiających przedsiębiorców Dolnego Śląska, a także pozarządowych organizacji – NGO,
  5. organy samorządu terytorialnego – zarządy miast, gmin i powiatów oraz przewodniczących organizacji reprezentujących samorząd terytorialny.
 3. Kandydaci powinni złożyć w terminie do 26 września 2023 r. zgłoszenia wraz z wypełnioną ankietą konkursową.
 • 3 Kategorie oraz nagrody
 1. Nagroda „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” przyznawana jest w kategoriach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Kategorie konkursowe mogą być zmieniane przez Prezydium Konkursu, po zasięgnięciu opinii:
  1. Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy – Organizatora Konkursu,
  2. Partnerów Konkursu,
  3. Kapituły Konkursu.
 3. Prezydium Konkursu do dnia 31 sierpnia ogłasza zmiany w kategoriach konkursowych.
 • 4 Prezydium Konkursu
 1. Do zadań Prezydium Konkursu należy:
  1. przyjęcie Statutu Kapituły Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”,
  2. powoływanie członków Komitetu Organizacyjnego Konkursu,
  3. powoływanie osób o uznanym autorytecie do składu Kapituły Konkursu,
  4. przyznawanie zasłużonym byłym członkom Kapituły Honorowego tytułu „Nestora Kapituły”
  5. rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących Konkursu,
  6. przyjmowanie kategorii konkursowych.
 2. W skład Prezydium Konkursu wchodzi: Przewodniczący Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy oraz po jednym przedstawicielu Partnerów Konkursu.
 3. Członkowie Prezydium Konkursu są Honorowymi członkami Kapituły Konkursu bez prawa do głosowania.
 • 5 Kapituła Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”
 1. Członkowie Kapituły Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” powoływani są przez Prezydium Konkursu  spośród osób o uznanym autorytecie.
 2. Ilość członków Kapituły Konkursu określa Prezydium Konkursu.
 3. Członkowie Kapituły Konkursu tworzą komisje oceniające i rekomendujące nominowanych do poszczególnych kategorii.
 4. Poszczególnymi komisjami kierują jej Przewodniczący wybierani ze swoich składów komisji.
 5. Kapituła Konkursu obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 6. Decyzje Kapituły Konkursu zapadają w formie uchwał.
 7. Uchwały Kapituły Konkursu są podejmowane zwykłą większością głosów.
 8. Dla ważności posiedzeń Kapituły Konkursu wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków.
 9. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia w Konkursie, nie przyznając nagrody.
 10. Wybór laureata zdobywcy Dolnośląskiego Gryfa spośród nominowanych odbywa się na posiedzeniu plenarnym Kapituły Konkursu, w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek minimum trzech członków Kapituły Konkursu  głosowanie może być tajne.
 11. Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 • 6 Kryteria wyboru laureatów
 1. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu na podstawie ankiet konkursowych dostarczonych przez uczestników i innych dostępnych danych.
 2. Wzory ankiet konkursowych stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Kapituła Konkursu ma prawo poprosić o rozmowę przedstawicieli jednostek wyróżnionych do nagrody w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 • 7 Komitet Organizacyjny Konkursu
 1. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
 2. Prezydium Konkursu powołuje Komitet Organizacyjny.
 3. Komitet Organizacyjny odpowiada za:
  1. przygotowanie i skoordynowanie działań organizacyjnych Konkursu,
  2. przedstawienie planu finansowego Konkursu i po jego przeprowadzeniu do zdania raportu z jego przebiegu wraz z rozliczeniem finansowym dla Prezydium Konkursu,
  3. zapewnienie prawidłowej realizacji Wielkiej Gali Biznesu połączonej z rozstrzygnięciem Konkursu i wręczeniem statuetek,
  4. zapewnienie całokształtu działań zmierzających do medialnego nagłośnienia przedsięwzięcia zarówno przed, w trakcie jak
   i po zakończeniu Wielkiej Gali Biznesu i wręczeniu nagród laureatom Konkursu,
  5. przygotowanie, wydruk materiałów promujących konkurs i Wielką Galę Biznesu oraz zaproszeń na Wielką Galę Biznesu
   z kopertami,
  6. opracowanie, wydruk oraz wysyłkę ankiet konkursowych oraz innych materiałów, dokumentów i informacji związanych
   z przygotowaniem i uczestnictwem w Wielkiej Gali Biznesu i Konkursie.
 • 8 Przebieg Konkursu
 1. Konkurs przebiega dwuetapowo.
  1. Etap 1: Badanie finansowe spółek w ogólnodostępnych źródłach.
  2. Etap 2: Wypełnienie elektronicznej ankiety.
 2. Jednostki zgłaszane do konkursu nie ponoszą żadnych opłat konkursowych.
 3. Listę uhonorowanych nagrodą ustala w danym roku Kapituła Konkursowa.
 4. Wręczenie nagród odbywa się raz w roku podczas Wielkiej Gali Biznesu.
 5. Lista laureatów podawana jest do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy i współorganizatora konkursu, po wcześniejszym podpisaniu porozumienia.
 6. Uhonorowani laureaci otrzymują statuetkę „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”.
 • 9 Zgłoszenia
 1. Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie ankiety konkursowej dostępnej na stronie www.gryfy.pl.
 2. Obsługę kancelaryjną, techniczną i merytoryczną konkursu prowadzi Biuro Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy:
  ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław tel. +48 510 015 811,  https://www.gryfy.pl e-mail: gryfy@zig.pl.
 3. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 • 10 Dane osobowe
 1. Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnik potwierdza, że ma świadomość, iż jego dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane do celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik potwierdza, iż podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, a jeżeli podaje dane osobowe innej osoby, oświadcza, że ma do tego prawo, w szczególności osoba, której dane dotyczą wyraziła na to dobrowolną zgodę. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia laureatów Konkursu, dostarczenia nagród oraz komunikacji z Uczestnikami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu, tj. Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław. Adres email: iod@zig.pl. Organizator nie udostępni danych osobowych Uczestnika osobom trzecim, z wyjątkiem Partnera Merytorycznego  zaangażowanego w realizację Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika może również zostać powierzone innemu podmiotowi działającemu na zlecenie Organizatora, w tym dostawcom usług IT, na podstawie uzasadnionego celu administratora danych. Organizator ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres do 6 lat po zakończeniu Konkursu, w ramach i w celu udokumentowania należytego wykonania zobowiązań Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez dłuższy czas w przypadku, gdy stanowi to wykonanie obowiązku nałożonego na administratora przez przepisy prawa.
 5. Organizator wykonując obowiązki administratora danych osobowych informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo do: (I) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (II) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (III) przenoszenia danych, (IV) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi określa polityka prywatności Organizatora dostępna u Organizatora (biuro@zig.pl).
 6. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie JavaScript,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
 8. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub na stronie www.gryfy.pl.
 9. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 10. Przystąpienie do konkursu poprzez wypełnienie ankiety na stronie www.gryfy.pl  jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Uczestnika i stanowi wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu.
 11. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być cofnięta do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 12. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin – dokonuje się na podstawie oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od udziału w Konkursie. Oświadczenie takie można złożyć za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres gryfy@zig.pl.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do uchwały Rady Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy z dnia 16.06.2014 r.