Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla mikro i małych przedsiębiorstw

Kategoria skierowana jest do mikro i małych firm, które dzięki wprowadzonym innowacyjnym rozwiązaniom osiągnęły sukces – zarówno na rynku dolnośląskim, jak i ogólnopolskim. Co weźmiemy pod uwagę przy ocenie? Opis pomysłu na biznes oraz jego wyjątkowość, a także opis zrealizowanych i planowanych kroków służących podnoszeniu konkurencyjności.
 
 

Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Kategoria skierowana do przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacyjny produkt lub usługę. Docenimy firmy, które dzięki wdrożonym innowacjom osiągają przewagę konkurencyjną nie tylko na Dolnym Śląsku i w Polsce, ale także na zagranicznych rynkach. Co weźmiemy pod uwagę przy ocenie? Opis strategii rozwojowej firmy, charakterystykę nakładów inwestycyjnych, politykę budowy zasobów ludzkich firmy, jak również temat efektywnego pozyskiwania finansowania i jego efektywnego wykorzystania w rozwoju firmy.
 
 

Ambasador Dolnego Śląska

Kategoria skierowana jest do dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji, które swoimi działaniami przyczyniają się do promocji Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju a także aktywnie wspierają integrację środowiska lokalnych przedsiębiorców, władz, zrzeszeń branżowych oraz innych podmiotów. Pragniemy docenić firmy i instytucje, które podkreślają pochodzenie z naszego regionu, a jednocześnie swoją podstawową działalnością – dostarczaniem produktów lub usług na najwyższym poziomie, stanowią o sile Dolnego Śląska jako regionu ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych i niebojących się wyzwań. Przy ocenie weźmiemy pod uwagę m.in. ilość stworzonych miejsc pracy, działania na rzecz ochrony środowiska oraz działania społeczne firmy.
 
 

Nagroda za społeczną odpowiedzialność firmy

Kategoria skierowana jest do wszystkich firm, które wdrożyły działania w obszarze CSR. W tej edycji konkursu zwracamy szczególną uwagę na działania wspierające rodzinę oraz umożliwiające pracownikom zdrową równowagę pomiędzy rozwojem zawodowym a realizowaniem siebie w życiu prywatnym. Nie pomijamy jednak pozostałych obszarów CSR – docenimy zarówno działania na rzecz pracowników, środowiska czy lokalnej społeczności, jak i udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach partnerstw międzysektorowych. W ankiecie zadajemy także pytanie o próby mierzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze CSR, jak również o sposoby komunikacji elementów społecznej odpowiedzialności biznesu na zewnątrz, np. poprzez wydawanie zintegrowanych albo odrębnych raportów dotyczących działań niefinansowych przedsiębiorstwa.
 
 

Nagroda dla samorządów za sukces w tworzeniu własnej, lokalnej marki

Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów, które zrealizowały efektywną kampanię marketingową służącą budowie własnej marki oraz promocji danego regionu. Chcemy docenić kreatywne działania na rzecz wyróżnienia lokalnych walorów gospodarczych i turystycznych. W ankiecie zadajemy pytanie o konkretne działania promocyjne inicjowane przez samorząd, mające zwiększyć zainteresowanie regionem ze strony potencjalnych inwestorów, turystów jak i innych interesariuszy. Pytamy także o proces planowania i wdrażania kampanii marketingowej, w tym przeprowadzenie badań marketingowych, określenie grupy docelowej oraz pozyskiwania partnerów biznesowych i instytucjonalnych.
 
 

Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wprowadziły swoją organizację w wiek cyfrowy. Pragniemy docenić podmioty, które efektywnie wdrożyły projekt z obszaru digital, dzięki czemu firma nie tylko stała się bardziej konkurencyjna, ale także wypracowała innowacyjne rozwiązania. W ankiecie zadamy pytanie o wykorzystany know-how - czy został on zakupiony, czy wypracowany przez zespoły pracujące na Dolnym Śląsku. Zapytamy także o wpływ realizacji projektu na model biznesowy firmy/instytucji oraz o interakcje z uczelniami wyższymi. 
 
 

Dolnośląski Produkt Roku

Kategoria skierowana jest do firm, które wprowadziły na rynek innowacyjny, rozpoznawalny w skali całej Polski produkt, rozsławiając tym samym Dolny Śląsk jako miejsce, w którym został on wymyślony i wyprodukowany. W ankiecie spytamy o przewagi konkurencyjne produktu oraz o kluczowy czynnik sukcesu produktu na Dolnym Śląsku oraz poza jego granicami.
 
 

Sukcesja z sukcesem

Kategoria skierowana do firm rodzinnych, które przeszły udaną zmianę pokoleniową. Docenimy przedsiębiorstwa, które podjęły strategiczną decyzję o przekazaniu zarządzania firmą młodszemu pokoleniu i są w stanie wykazać korzyści z niej płynące. W ankiecie zapytamy o etapy procesu dokonywania przemian, o dialog międzypokoleniowy (otwarta komunikacja nt. potrzeb oraz oczekiwań starszego i młodszego pokolenia) wewnątrz struktury zarządzającej przedsiębiorstwa poprzedzający proces sukcesji jak i o ewentualne formy mentoringu (partnerskiej relacji pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem nakierowanej na przekazywanie profesjonalnej wiedzy i dzielenie się doświadczeniem zawodowym) po jej dokonaniu.