Samorząd przyjazny dla biznesu

Kategoria skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, które we współpracy z biznesem z powodzeniem realizują przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności gospodarczej.

Kapituła doceni instytucje samorządowe za inicjatywy i skuteczność we wspieraniu firm i rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianiu potencjału regionalnej gospodarki, przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie oraz oddziałujące pozytywnie na społeczność lokalną.

Adres e-mail

Adres e-mail

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Numer telefonu do osoby zgłaszającej

Numer telefonu do osoby zgłaszającej

Nazwa zgłaszanego podmiotu

Nazwa zgłaszanego podmiotu

Numer rejestrowy (KRS/ NIP/ REGON)

Numer rejestrowy (KRS/ NIP/ REGON)

Program rozwoju przedsiębiorczości

Czy samorząd posiada program rozwoju przedsiębiorczości, lub w strategii znajduje się cel strategiczny poświęcony rozwojowi przedsiębiorczości?

Dostępność informacji na stronie internetowej

Czy na stronie internetowej samorządu (BIP) jest zakładka dla inwestorów lub przedsiębiorców zawierająca podstawowe i aktualne informacje?

Droga elektroniczna

Czy istnieje możliwość załatwiania spraw i uzyskiwania informacji drogą elektroniczną? Jeśli tak, prosimy podać jakie sprawy można załatwiać lub jakie informacje można uzyskiwać drogą elektroniczną (max. 3 000 znaków).

Wsparcie przedsiębiorczości

Czy samorząd podejmował w ciągu ostatnich trzech latach inicjatywy na rzecz wspierania przedsiębiorczości? Jeśli tak, prosimy o krótkie przedstawienie tych inicjatyw (max. 3 000 znaków).

Rozwój talentów

W jaki sposób samorząd wspiera rozwój talentów w swoim regionie (max. 3 000 znaków)?

Organizacja spotkań

Czy na terenie samorządu odbywały się spotkania dedykowane przedsiębiorcom/ Jeśli tak to jakie (max. 3 000 znaków)?

Organizacje pozarządowe

W jaki sposób samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi (max. 3 000 znaków)?

Efekty działań

Proszę wymienić wymierne efekty podjętych działań (max. 3 000 znaków).

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne majątkowe w budżecie na 1 mieszkańca

Dofinansowanie

Wartość środków na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych na 1 mieszkańca (na dzień 31.12.2022)

Wydatki

Wydatki na rozwój przedsiębiorczości (na dzień 31.12.2022)

Działalność gospodarcza

Liczba podmiotów/osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie samorządu

Nowe inwestycje / podmioty

Liczba nowych inwestycji/podmiotów, które rozpoczęły działalność w regionie w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Skąd dowiedzieli się Państwo o Konkursie?

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych: Zachodnią Izbę Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, w związku z organizacją konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”, w celu realizacji postanowień regulaminowych konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachodnią Izbę Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy w celu prawidłowego przebiegu konkursu i zaproszenia do udziału w Wielkiej Gali Biznesu.

Akceptacja regulaminu konkursu

Wypełnienie i złożenie niniejszej ankiety jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, który jest dostępny pod adresem: https://gryfy.pl/o-konkursie/regulamin/

Poniższy przycisk daje możliwość zapisania postępu wypełnienia formularza na później. Po jego kliknięciu, otrzymasz unikatowy kod formularza. Zapisz go i o powrocie na stronę wklej w pole poniżej, aby wczytać zapisany stan. UWAGA: Zapisaną ankietę możesz wczytać tylko jeden raz!